728 910 389 archisanit@gmail.com

RODO

Spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), wypełniając obowiązek informacyjny firma ARCHISANIT Wojciech Dymek informuje, że:

 

 1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ARCHISANIT Wojciech Dymek, ul. Pomorska 1, 66-530 Drezdenko, (dalej: Administrator) 
 2. Skąd mamy Państwa dane osobowe:
  Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy przy zawieraniu umowy 
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  a) art.6 ust.1 b RODO w celu:
  – zawarcia i wykonania łączącej nas umowy
  – rozpatrywania reklamacji
  b) art.6 ust.1 c RODO w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak:
  – wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
  – przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu
  – rozpatrywanie reklamacji
  c) art.6 ust.1 f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest:
  – marketing bezpośredni
  – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
  – organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których będzie Pan/Pani mógł wziąć udział
  – prowadzenie analiz statystycznych, zestawień
  – weryfikacja wiarygodności płatniczej
  – w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT 
 4. Okres przechowywania danych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w w/w ustawie oraz przez czas, w którym inne przepisy prawa nakazują nam przechowywanie takich danych. 
 5. Odbiorcy danych:
  a) upoważnieni pracownicy Administratora
  b) podwykonawcy wspierający naszą firmę np. przy wykonywaniu usług w procesie obsługi klienta, dostaw towarów
  c) podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, informatyczne, podatkowe i rachunkowe
  d) podmioty świadczące działalność pocztową i kurierską
  e) biura informacji gospodarczej
  f) pracownicy organów i urzędów państwowych upoważnionych do sprawowania kontroli lub nadzoru nad działalnością Administratora 
 6. Prawo dostępu do danych osobowych:
  Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do kontroli procesu przetwarzania danych osobowych 
 8. Wymóg podawania danych:
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do tego, aby można było zawrzeć i wykonać umowę. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie z Panem/Panią umowy.